Amdanom Ni

Datganiad Cenhadaeth Yn Ysgol Maes Owen, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ddarparu'r plant yn ein gofal gydag addysg ardderchog, gan feithrin a gofalu am eu hanghenion wrth iddynt ddatblygu a thyfu. Nod Er mwyn cyflawni hyn, mae ein hysgol ni'n anelu at ddatblygu: • plant hapus, gofalgar a hunan ddisgybledig; • defnydd effeithiol o iaith wrth ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando; • defnydd effeithiol o sgiliau, cysyniadau a gweithdrefnau mathemategol; • ymagwedd ymholi tuag at astudio'r byd o'n cwmpas a phryder am harddwch naturiol a chadwraeth; • gwerthfawrogiad a diddordeb yn y gweithgareddau celfyddydol, corfforol a diwylliannol; • dealltwriaeth a defnydd o'r Gymraeg a chariad i'n cymuned, gwlad a diwylliant; • llythrennedd corfforol a chwaraeon; • holl aelodau'r ysgol - yn gorfforol ac yn ddeallusol trwy ddarparu cefnogaeth briodol ar gyfer datblygiad proffesiynol ac anghenion hyfforddi; • perthynas gynnes ac agored gyda'r holl randdeiliaid yn ein cymuned ysgol. Cyd-destun yr Ysgol Mae Ysgol Maes Owen yn ysgol gymunedol, sy'n darparu ar gyfer plant rhwng saith ac un ar ddeg oed. Mae'r ysgol wedi'w lleoli ym Mae Kinmel, ardal drefol gymysg economaidd ac mae'n gwasanaethu'r dref ei hun ac ardaloedd pellennig Towyn a Rhyl. Agorodd yr ysgol ym 1950 ac mae'n cael ei chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr yn amrywio yn ystod y flwyddyn wrth i lawer o newydd-ddyfodiaid o'r tu allan i'r rhanbarth gael eu denu i'r ardal. Mae nifer sylweddol o ddisgyblion yn dod o ardaloedd sy'n cael eu disgrifio fel rhai sydd dan anfantais yn gymdeithasol ac yn economaidd. Mae gan 32.6% o ddisgyblion hawl i brydau ysgol am ddim, sy'n sylweddol uwch na'r cyfartaleddau lleol a chenedlaethol. Mae'r ysgol wedi'i threfnu'n bedwar dosbarth cymysg yn yr ysgol is (Blynyddoedd 3 a 4) a phedwar dosbarth cymysg yn yr ysgol uchaf (Blynyddoedd 5 a 6). Yn ogystal, mae Sylfaen Adnoddau Arbennig deuddeg lle a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol (ALl) sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol; rheolir hyn gan ein hathro Sylfaen Adnoddau a gefnogir gan un HLTA amser llawn ac un cynorthwyydd dysgu rhan amser. Mae'r Pennaeth presennol wedi bod yn ei swydd ers mis Medi 2013 (a bu gynt yn Bennaeth Dros Dro Dros Dro yn yr ysgol cyn hyn o ddiwedd mis Ionawr 2013). Mae gan yr ysgol boblogaeth dros dro iawn gyda 24 yn ymuno a 13 yn gadael yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18 a 24 yn ymuno a 10 yn gadael yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19. Cafodd tri disgybl waharddiad tymor penodol yn ystod y flwyddyn ysgol ddiwethaf 2018-2019. Ni fynychodd unrhyw ddisgyblion yr Uned Cynhwysiant Cymdeithasol. Yn 2018-19 roedd pump o ddisgyblion a oedd yn Edrych ar ol Plant, (PDG), chwech o dan Warcheidiaeth Arbennig a dau ddysgwr sy'n cael eu mabwysiadu. Roedd 45% o ddisgyblion ar y gofrestr ADY. Roedd 22% yn Gweithredu Ysgol, 14% yn ‘School Action Plus’, 8% yn Gweithredu Ysgol gyda Chontract ac roedd gan ddau ddisgybl Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig. Dynodwyd 19% o'r disgyblion yn Fwy Gall a Thalentog ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Saesneg yw'r unig iaith neu'r brif iaith ym mhob un o gartrefi'r disgyblion. Roedd deg o ddisgyblion y mae'r Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt. Derbyniodd 8 gefnogaeth yn dysgu yn Saesneg. Addysgir rhaglenni astudio ail iaith Cymraeg. Mae Ysgol Maes Owen wedi cyflawni: Gwobr Efydd Siarter Iaith (Campws Cymraeg) Gwobr Baner Werdd Ysgolion Eco (3ydd) Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach Gwobr ASD Gwybodaeth i Ysgolion Cymru Gwobr Aur Ymlyniad a Thrawma Gwobr Ffair Fairtrade Gwobr Fair Active
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk

Amdanom Ni

Datganiad Cenhadaeth Yn Ysgol Maes Owen, rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ddarparu'r plant yn ein gofal gydag addysg ardderchog, gan feithrin a gofalu am eu hanghenion wrth iddynt ddatblygu a thyfu. Nod Er mwyn cyflawni hyn, mae ein hysgol ni'n anelu at ddatblygu: • plant hapus, gofalgar a hunan ddisgybledig; • defnydd effeithiol o iaith wrth ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando; • defnydd effeithiol o sgiliau, cysyniadau a gweithdrefnau mathemategol; • ymagwedd ymholi tuag at astudio'r byd o'n cwmpas a phryder am harddwch naturiol a chadwraeth; • gwerthfawrogiad a diddordeb yn y gweithgareddau celfyddydol, corfforol a diwylliannol; • dealltwriaeth a defnydd o'r Gymraeg a chariad i'n cymuned, gwlad a diwylliant; • llythrennedd corfforol a chwaraeon; • holl aelodau'r ysgol - yn gorfforol ac yn ddeallusol trwy ddarparu cefnogaeth briodol ar gyfer datblygiad proffesiynol ac anghenion hyfforddi; • perthynas gynnes ac agored gyda'r holl randdeiliaid yn ein cymuned ysgol. Cyd-destun yr Ysgol Mae Ysgol Maes Owen yn ysgol gymunedol, sy'n darparu ar gyfer plant rhwng saith ac un ar ddeg oed. Mae'r ysgol wedi'w lleoli ym Mae Kinmel, ardal drefol gymysg economaidd ac mae'n gwasanaethu'r dref ei hun ac ardaloedd pellennig Towyn a Rhyl. Agorodd yr ysgol ym 1950 ac mae'n cael ei chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae nifer y disgyblion ar y gofrestr yn amrywio yn ystod y flwyddyn wrth i lawer o newydd-ddyfodiaid o'r tu allan i'r rhanbarth gael eu denu i'r ardal. Mae nifer sylweddol o ddisgyblion yn dod o ardaloedd sy'n cael eu disgrifio fel rhai sydd dan anfantais yn gymdeithasol ac yn economaidd. Mae gan 32.6% o ddisgyblion hawl i brydau ysgol am ddim, sy'n sylweddol uwch na'r cyfartaleddau lleol a chenedlaethol. Mae'r ysgol wedi'i threfnu'n bedwar dosbarth cymysg yn yr ysgol is (Blynyddoedd 3 a 4) a phedwar dosbarth cymysg yn yr ysgol uchaf (Blynyddoedd 5 a 6). Yn ogystal, mae Sylfaen Adnoddau Arbennig deuddeg lle a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol (ALl) sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol; rheolir hyn gan ein hathro Sylfaen Adnoddau a gefnogir gan un HLTA amser llawn ac un cynorthwyydd dysgu rhan amser. Mae'r Pennaeth presennol wedi bod yn ei swydd ers mis Medi 2013 (a bu gynt yn Bennaeth Dros Dro Dros Dro yn yr ysgol cyn hyn o ddiwedd mis Ionawr 2013). Mae gan yr ysgol boblogaeth dros dro iawn gyda 24 yn ymuno a 13 yn gadael yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18 a 24 yn ymuno a 10 yn gadael yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19. Cafodd tri disgybl waharddiad tymor penodol yn ystod y flwyddyn ysgol ddiwethaf 2018-2019. Ni fynychodd unrhyw ddisgyblion yr Uned Cynhwysiant Cymdeithasol. Yn 2018-19 roedd pump o ddisgyblion a oedd yn Edrych ar ol Plant, (PDG), chwech o dan Warcheidiaeth Arbennig a dau ddysgwr sy'n cael eu mabwysiadu. Roedd 45% o ddisgyblion ar y gofrestr ADY. Roedd 22% yn Gweithredu Ysgol, 14% yn ‘School Action Plus’, 8% yn Gweithredu Ysgol gyda Chontract ac roedd gan ddau ddisgybl Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig. Dynodwyd 19% o'r disgyblion yn Fwy Gall a Thalentog ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Saesneg yw'r unig iaith neu'r brif iaith ym mhob un o gartrefi'r disgyblion. Roedd deg o ddisgyblion y mae'r Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt. Derbyniodd 8 gefnogaeth yn dysgu yn Saesneg. Addysgir rhaglenni astudio ail iaith Cymraeg. Mae Ysgol Maes Owen wedi cyflawni: Gwobr Efydd Siarter Iaith (Campws Cymraeg) Gwobr Baner Werdd Ysgolion Eco (3ydd) Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach Gwobr ASD Gwybodaeth i Ysgolion Cymru Gwobr Aur Ymlyniad a Thrawma Gwobr Ffair Fairtrade Gwobr Fair Active
Contact / Cysylltu
Ysgol Maes Owen Morfa Avenue, Kinmel Bay, Conwy LL18 5LE.
01745 353721
swyddfa@maesowen.conwy.sch.uk pennaeth@maesowen.conwy.sch.uk
Ysgol Maes Owen © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs